Privacy

Privacyverklaring Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U verwerkt in het kader van medische diagnostiek persoonsgegevens van haar cliënten, aanvragers, cliënten van aanvragers, medewerkers, leveranciers, en bezoekers en gebruikers van haar websites en portalen.

Diagnostiek voor U gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Diagnostiek voor U neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft allerlei passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Diagnostiek voor U verwerkt in kader van de diensten die Diagnostiek voor U aanbiedt, met uitzondering van onze app. Hiervoor geldt een andere privacyverklaring.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Diagnostiek voor U, Boschdijk 1119 5626 AG te Eindhoven. Diagnostiek voor U is de handelsnaam van Stichting Synergos en ook als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Welke persoonsgegevens verwerkt Diagnostiek voor U?

Diagnostiek voor U kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens die u als cliënt of uw aanvrager van medisch diagnostiek aan ons verstrekt, zoals:

 • BSN nummer
 • naam (wij registeren uw naam op gelijke wijze zoals u geregistreerd staat bij uw gemeente)
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • aanvragende huisarts met adresgegevens
 • datum contact
 • aangevraagd onderzoek
 • reden van aanvraag
 • anamnestische gegevens
 • relevante medicatie
 • onderzoeksresultaten
 • advies aan de behandelend arts
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • bank rekeningnummer
 • gefactureerd bedrag
 • openstaand bedrag


Gegevens van aanvragers van onderzoeken en verzekeraars, zoals:

 • naam aanvrager
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • namen van betrokken medewerkers
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • bank rekeningnummer


Gegevens van eigen medewerkers, ingehuurd personeel en sollicitanten, zoals:

 • BSN nummer
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • bank rekeningnummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • gegevens partner
 • gegevens kind(eren)
 • opleidingsgegevens/diploma's
 • curriculum vitae
 • salarisgegevens
 • verklaring omtrent het gedrag
 • verzuim
 • functioneringsgesprekken

Voor welk doel gebruikt Diagnostiek voor U persoonsgegevens?

Medische diagnostiek
Diagnostiek voor U verwerkt persoonsgegevens om medische diagnostiek diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een onderzoek, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden. Ook gebruiken wij de gegevens om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen van uw medebehandelaars als u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Inschakelen derden
Diagnostiek voor U kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Diagnostiek voor U de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen van Diagnostiek voor U
Wij verzamelen en gebruiken gegevens op onze websites en portalen in de eerste plaats om onze diensten te leveren en voor communicatie doeleinden. Gegevens worden daarnaast gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en websites.

Werkgeverschap
Invulling van vacatures, in-, door en uitstroom van medewerkers en ingehuurd personeel, uitvoering van HRM beleid.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten Diagnostiek voor U, tenzij:

 • wij onderzoeksresultaten in kader van onze dienstverlening aan onze aanvragers moeten verstrekken.
 • wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen.
 • voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Wij kunnen persoonsgegevens aan door ons ingehuurde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, dit uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
 • wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Diagnostiek voor U verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van Diagnostiek voor U medewerkers, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang bewaart Diagnostiek voor U uw gegevens?

Diagnostiek voor U bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitaal kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Diagnostiek voor U hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Diagnostiek voor U, Functionaris voor de gegevensbescherming. Boschdijk 1119 5626 AG Eindhoven, Nederland of privacy@diagnostiekvooru.nl.

U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Diagnostiek voor U, onze klanten en gegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Diagnostiek voor U is gecertificeerd voor NEN7510, een normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg. Tevens laat Diagnostiek voor U haar informatiebeveiliging periodiek door een onafhankelijke partij technisch en organisatorisch toetsen. Als onverhoopt ondanks alle beveiligingsmaatregelen zich toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van Diagnostiek voor U is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van Diagnostiek voor U. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is altijd op onze website www.diagnostiekvooru.nl te vinden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk informeren over de veranderingen.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Bloed, urine of andere lichaamsmaterialen die na het aangevraagde onderzoek overblijven, kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsborging. Dit gebeurt op een anonieme of gecodeerde wijze. Dat wil zeggen dat er niet meer (of slechts indirect) kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat melden bij de bloedafname. Uw lichaamsmateriaal wordt dan voorzien van een grijs etiket dat dit waarborgt.