Jaarverslag 2023

Prestaties

Resultaat 2023

Stichting Synergos heeft over het boekjaar 2023 een positief resultaat behaald van in totaal € 88.692. Door dit positieve resultaat over 2023 nam het eigen vermogen met dit bedrag toe en komt daarmee uit op een bedrag van € 13.386.537. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2023 42,7% van het balanstotaal en 30,2% van de omzet.

Investeringen

In het jaar 2023 is in totaal voor een bedrag van € 2.187.574 geïnvesteerd aan (im)materiële vaste activa. In het verslagjaar 2023 is de focus wederom gelegd op digitalisering en standaardisering. De programma's Redesign, DOP (Digitaal Order Proces), DAR (Digitale Afname Registratie) en Chronische Zorg Digitaal zijn hierbij de meest impactvolle meerjarige programma's, aangezien bij volledige implementatie van digitalisering van order tot laboratoriumanalyse, substantiële kostenefficiëntieverbeteringen kunnen worden bereikt. Bovendien is integraliteit vereist in de aansturing van deze programma's aangezien de herontworpen processen in de nieuwe digitale systemen moeten worden ingericht. Daarnaast is gedurende het verslagjaar het programma Duurzaamheid geïntensiveerd. De genoemde programma’s waren de focusprojecten in 2023 en blijven dat ook in 2024. De voortgang van deze focusprojecten zijn in 2023 maandelijks gemonitord in het RvB-MT overleg.

De informatiemanagement projecten leveren zowel efficiëntie- als effectiviteitsverbeteringen op. De efficiëntieverbeteringen zijn noodzakelijk om enerzijds de minder toegenomen omzet als gevolg van beperkte indexatie door zorgverzekeraars goed te maken en anderzijds de gedurende 2023 aanhoudende hoge kosteninflatie te compenseren. De effectiviteitsverbeteringen die voortvloeien uit verdere standaardisatie en digitalisering maken het mogelijk beter aan te sluiten op samenwerkende partijen in de regio en special accounts buiten de regio. In 2023 bedroegen de afschrijvingen totaal € 2.379.847.

Omzet

De omzet nam in 2023 met 7,0% toe. Deze toename kwam als volgt tot stand:

De toename van de omzet wordt verklaard door een tweetal hoofdoorzaken. In de eerste plaats is de omzet eerstelijns diagnostiek hoger uitgekomen, omdat is ingezet op groei op basis van een conversie-strategie dat heeft geleid tot een instroom van nieuwe huisartspraktijken. In de tweede plaats heeft Synergos met de meerjarenstrategie 2021-2023 ten doel gesteld om buiten de regio te groeien met laboratoriumdiagnostiek. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal orderaanvragen door een aantal special accounts waaronder Dokter&Diagnostiek. Daarentegen is in 2023 geen sprake meer geweest van Covid-19 diagnostiek en heeft de aanhoudende krimp bij de trombosedienst vanwege de steeds verdere uitbreiding van inzet van NOAC’s in de antistollingsbehandeling geleid tot een verdere daling van deze omzetpost.

Kosten

De totale kosten namen in 2023 met 7,7% toe. Vanwege de verklaarde hogere omzet zijn de productiekosten toegenomen. De toename wordt niet alleen verklaard door hogere productie aantallen, maar ook door de sterk toegenomen kosteninflatie. Verder zijn de personeelskosten ten opzichte van 2022 hoger uitgekomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de cao-stijging van februari 2023. Alle overige bedrijfskosten zijn in 2023 door kosteninflatie ook hoger geweest dan het kostenniveau van 2022.

Kasstromen en financieringsbehoeften

In 2023 is sprake geweest van een positieve kasstroom wat heeft geresulteerd in een toename van de geldmiddelen. De positieve kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2023 bijna € 3,8 miljoen. De uitgaven in verband met investeringsactiviteiten waren ruim € 0,4 miljoen. Daar staat tegenover dat de negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten bijna € 1,0 miljoen bedroeg. Per saldo resulteerde dit in een toename van de geldmiddelen met bijna € 2,0 miljoen. De current ratio is daarentegen sterk afgenomen van 2,9 eind 2022 naar 1,9 eind 2023. Dit wordt veroorzaakt door een sterke toename van de kortlopende schulden met een éénmalige aflossingsverplichting van € 2,7 miljoen die begin 2024 voldaan zal worden. De verwachting is dat de current ratio richting eind 2024 zal herstellen naar een uitkomst van minimaal 2, enerzijds vanwege forse afname van de kortlopende schulden, anderzijds door een positieve ontwikkeling van het operationele resultaat.

Productieaantallen