Jaarverslag 2022

Prestaties

Resultaat 2022

Stichting Synergos heeft over het boekjaar 2022 een positief resultaat behaald van in totaal 357.180. Door dit positieve resultaat over 2022 nam het eigen vermogen toe met dit bedrag en komt daarmee uit op een bedrag van 13.297.845. Het eigen vermogen bedraagt daarmee per ultimo 2022 44,0% van het balanstotaal en 32,1% van de omzet.

Investeringen

In het jaar 2022 is in totaal voor een bedrag van 2.517.655 geactiveerd aan (im)materiële vaste activa. In het verslagjaar 2022 is de focus wederom gelegd op digitalisering en standaardisering. Het programma DOP (Digitaal Order Proces) is hierbij het meest impactvolle meerjarige programma, aangezien bij volledige implementatie van digitalisering van order tot laboratoriumanalyse substantiële efficiëntieverbeteringen kunnen worden bereikt. Daarnaast is gedurende het verslagjaar het programma Duurzaamheid opgestart. Het programma Clinical Assistant is in 2022 afgerond.

Vanuit project portfoliomanagement zijn aldus een aantal omvangrijke projecten samengevoegd in programma's, welke hebben geleid tot de investeringsuitgaven in het verslagjaar. In aanvulling hierop zijn focusprojecten benoemd. De voortgang van de volgende programma's en focusprojecten zijn in 2022 maandelijks gemonitord in het RvB-MT overleg:

  • Programma DOP (Digitaal Order Proces);
  • Programma Clinical Assistant (standaardisatie cliëntonderzoeken)
  • Programma ICMT (telefonische bereikbaarheid en Office 365);
  • Programma Duurzaamheid;
  • Project Careware optimalisatie Bloedafnamedienst;
  • Project Glims upgrade;
  • Project ERP bestelportaal.

De informatiemanagement projecten leveren zowel efficiëntie- als effectiviteitsverbeteringen op. De efficiëntieverbeteringen zijn noodzakelijk om enerzijds de neerwaartse omzet als gevolg van aanhoudende prijsdruk en anderzijds de gedurende 2022 sterk toenemende kosteninflatie te compenseren. De effectiviteitsverbeteringen stellen Synergos bijvoorbeeld in staat om beter te kunnen verbinden met samenwerkende partijen in de regio, onder andere op het gebied van gegevensuitwisseling en tevens met implementatie van het bestelportaal. In 2022 bedroegen de afschrijvingen totaal 2.298.342. Onder deze post is in 2022 een bijzondere waardevermindering van €22.380,- verwerkt.

Omzet

De omzet nam in 2022 met 4,7% toe. Deze toename kwam als volgt tot stand:

De toename van de omzet wordt verklaard door een tweetal hoofdoorzaken. In de eerste plaats is de omzet eerstelijns diagnostiek hoger uitgekomen, omdat ingezet is op een groei van de medische microbiologie en begin 2022 bovendien gestart is met pathologie. In de tweede plaats heeft Synergos met de meerjarenstrategie 2021-2023 ten doel gesteld om buiten de regio te groeien met laboratoriumdiagnostiek. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal orderaanvragen bij een aantal special accounts. Daarentegen is in 2022 de omzet Covid-19 diagnostiek stevig gedaald en heeft de aanhoudende krimp bij de trombosedienst vanwege de steeds verdere uitbreiding van inzet van NOAC's in de antistollingsbehandeling geleid tot een verdere daling van deze omzetpost.

Kosten

De totale kosten namen in 2022 met 6,5% toe. Vanwege de verklaarde hogere omzet zijn de productiekosten toegenomen. De toename wordt niet alleen verklaard door hogere productie aantallen, maar ook door de sterk toegenomen kosteninflatie. Verder zijn de personeelskosten ten opzichte van 2021 hoger uitgekomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de CAO-stijging van begin 2022. Daarentegen zijn de kosten voor personeel 'niet in loondienst' met 12% afgenomen. Alle overige bedrijfskosten zijn in 2022 redelijk in lijn geweest met het kostenniveau van 2021. De bijzondere waardeverminderingen zijn in 2022 van een te verwaarlozen niveau geweest.

Kasstromen en financieringsbehoeften

In 2022 is sprake geweest van een negatieve kasstroom wat heeft geresulteerd in een afname van de geldmiddelen. De negatieve kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2022 ruim €0,8 miljoen. De uitgaven in verband met investeringsactiviteiten waren ruim €2,6 miljoen. Daar staat tegenover dat de positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten ruim €1,1 miljoen bedroeg. Per saldo resulteerde dit in een afname van de geldmiddelen met ruim €2,3 miljoen. De current ratio is daarentegen sterk toegenomen van 2,2 eind 2021 naar 2,9 eind 2022. Dit wordt veroorzaakt door een substantiële afname van de kortlopende schulden, die in 2023 zullen worden betaald.

In de risicoparagraaf zijn een aantal risico's beschreven die impact hebben op de toekomstige omzetontwikkeling. Aangezien het bestuur reeds maatregelen heeft genomen om deze risico's te mitigeren, is het zeer waarschijnlijk dat Synergos over 2023 aan alle ratio's van de huisbankier zal voldoen.

Productieaantallen