Jaarverslag 2021

Prestaties

Resultaat 2021

Stichting Synergos heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van in totaal €1.014.348. Door dit positieve resultaat over 2021 nam het eigen vermogen toe met dit bedrag en komt daarmee uit op een bedrag van € 12.940.666. Het eigen vermogen bedraagt daarmee per ultimo 2021 40,9% van het balanstotaal en 32,8% van de omzet.

Investeringen

In het jaar 2021 is in totaal voor een bedrag van € 1.995.048 geactiveerd aan (im)materiële vaste activa. In het verslagjaar 2021 is de focus wederom gelegd op digitalisering en standaardisering. Vanuit project portfoliomanagement zijn een aantal omvangrijke projecten samengevoegd in programma’s, welke hebben geleid tot de investeringsuitgaven in het verslagjaar. De voortgang van de volgende programma’s is maandelijks gemonitord in het RvB-MT overleg:

  • Programma Lab Online (digitaal aanvragen);
  • Programma ICMT;
  • Programma Clinical Assistant (standaardisatie cliëntonderzoeken);
  • Programma Gegevensuitwisseling;
  • Programma Bedrijfsvoering.

Deze informatiemanagement projecten hebben zowel efficiëntie- als effectiviteitsverbeteringen opgeleverd. De efficiëntieverbeteringen zijn noodzakelijk om de neerwaartse omzet als gevolg van aanhoudende prijsdruk te compenseren. De effectiviteitsverbeteringen stellen Synergos bijvoorbeeld in staat om beter te kunnen verbinden met samenwerkende partijen in de regio, onder andere op het gebied van gegevensuitwisseling. Het aandeel van alle informatiemanagement en ICMT investeringen in het totaal van 2021 bedraagt € 1.392.215. In 2020 bedroegen de afschrijvingen totaal € 2.245.184. Onder deze post is in 2021 geen bijzondere waardevermindering verwerkt.

Omzet

De omzet nam in 2021 met 6,2% af. Deze afname kwam als volgt tot stand:

De afname van de omzet wordt verklaard door een 3-tal hoofdoorzaken. In de eerste plaats is de omzet eerstelijnsdiagnostiek lager uitgekomen, omdat het verlies van productie in de regio’s Noord-Brabant en Noord-Limburg gedurende 2020 doorwerkt naar het volledige jaar 2021. Daarnaast is de bedrijvigheid in Zuidoost-Brabant weliswaar hersteld, maar nog steeds niet op het niveau van vóór Covid-19 teruggekeerd. In de tweede plaats heeft in 2021 geen verlenging plaatsgevonden van de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars, hetgeen cijfermatig de grootste oorzaak is van de omzet terugval. De derde oorzaak is het lagere gemiddelde tarief van Covid-19 PCR diagnostiek in 2021 ten opzichte van 2020. Daarentegen is de post diagnostiek voor derden fors toegenomen wegens toename van het aantal order aanvragen bij een aantal special accounts. Tot slot heeft de aanhoudende krimp bij de trombosedienst vanwege de steeds verdere uitbreiding van inzet van NOAC’s in de antistollingsbehandeling geleid tot een verdere daling van de omzet.

Kosten

De totale kosten namen in 2021 met 6,7% af. Vanwege de verklaarde lagere omzet zijn de productiekosten afgenomen. Verder zijn de personeelskosten ten opzichte van 2020 lager uitgekomen. Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van de herstructurering van de interne organisatie, die gedurende 2021 is doorgevoerd. Deze interne herstructurering in combinatie met de doorgevoerde stelselwijziging op groot onderhoud hebben ook geleid tot fors minder huisvestingskosten De afschrijvingskosten zijn over 2021 lager geweest doordat in de vergelijking met 2020 sprake was geweest van een omvangrijk bedrag aan desinvesteringen. Ook is in 2021 geen sprake geweest van bijzondere waardeverminderingen.

Productieaantallen