Jaarverslag 2020

Prestaties

Resultaat 2020

Stichting Synergos heeft over het boekjaar 2020 een positief resultaat behaald van in totaal €872.623. Door dit positieve resultaat over 2020 nam het eigen vermogen toe met dit bedrag en komt daarmee uit op een bedrag van €10.379.179. Het eigen vermogen bedraagt daarmee per ultimo 2020 35,7% van het balanstotaal en 24,6% van de omzet.

Investeringen

In het jaar 2020 is in totaal voor een bedrag van €1.995.560 geactiveerd aan (im)materiële vaste activa. In het verslagjaar 2020 is de focus wederom gelegd op digitalisering en standaardisering. Vanuit project portfoliomanagement is een aantal omvangrijke projecten vastgesteld die hebben geleid tot investeringsuitgaven. De Covid-19 crisis heeft de voortgang en realisatie van deze projecten versneld. Gedurende het verslagjaar zijn achtereenvolgens middelen besteed aan de speerpuntprojecten XDS (digitale beeldenuitwisseling), digitaal aanvragen met Lab Online, Clinical Assistant (standaardisatie cliëntonderzoeken), vervanging PACS, ontwikkeling datawarehouse/BI, digitalisering HRM processen (VISMA) en digitalisering processen via ERP Back Office systeem. De voortgang van de projecten is gedurende 2020 maandelijks in het RvB-MT overleg besproken. Deze informatiemanagement projecten hebben efficiëntieverbeteringen opgeleverd, die enerzijds noodzakelijk zijn om de neerwaartse omzet als gevolg van aanhoudende prijsdruk te compenseren en anderzijds om de contributiemarge van het verlies van productie in Noord-Brabant en Noord-Limburg op te vangen. Het aandeel van alle informatiemanagement en ICMT investeringen in het totaal van 2020 bedraagt €1.174.583. In 2020 bedroegen de afschrijvingen totaal €3.021.925. Onder deze post is een bijzondere waardevermindering verwerkt van €248.501.

Omzet

De omzet nam in 2020 met 5,8% toe. Deze toename kwam als volgt tot stand:

De toename van de omzet wordt veroorzaakt door Covid-19 PCR diagnostiek, de diagnostiek die in het tweede halfjaar is opgestart. Door de Covid-19 pandemie is de eerstelijns omzet 25% lager uitgekomen. Ook de diagnostiek omzet bij de zorgstraten is door het tijdelijk stopzetten van de ondersteuning van de chronische zorg fors teruggelopen. Vooral in de periode maart-juni was het omzetverlies erg groot. Daarna is de bedrijvigheid weliswaar hersteld, maar nog niet op het niveau van vóór Covid-19 teruggekeerd. Het omzetverlies bij de eerstelijns activiteiten is deels gecompenseerd door de ZN Continuïteitsbijdrage. De post diagnostiek voor derden is licht toegenomen wegens toename van het aantal order aanvragen bij een aantal special accounts. Justus Medische Expertise heeft lichte hinder ondervonden van Covid-19; hierdoor is het aantal expertise aanvragen afgenomen. Verder heeft de aanhoudende krimp bij de trombosedienst vanwege de steeds verdere uitbreiding van inzet van NOAC’s in de antistollingsbehandeling geleid tot een verdere daling van de omzet.

Kosten

De totale kosten namen in 2020 met 3,7% toe. Voornamelijk vanwege de productiekosten Covid-19 diagnostiek is het kostenniveau toegenomen. Exclusief deze kosten is sprake van een substantiële kostendaling aangezien Covid-19 heeft geleid tot lagere productiekosten van eerstelijns diagnostiek en honorariumkosten medisch specialisten. Wegens afschaling van de dienstverlening in de regio’s Brabant-Noord en Noord-Limburg zijn de personeelskosten ten opzichte van 2019 lager uitgekomen. Daarentegen zijn de afschrijvingskosten fors hoger. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door desinvesteringen en anderzijds door bijzondere waardeverminderingen.

Productieaantallen


Cijfers personeel

Sociaal jaarverslag